Eagles, August 25th, 1974

Probably taken during their European Tour.